ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ДАННИ?

Администраторът на вашите лични данни е

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Обработваме вашите лични данни с цел да осигурим възможността за предоставяне на нашите услуги и правилното изпълнение на договора с вас, както и за разглеждане на рекламации. Правното основание за обработване на личните Ви данни в този контекст е необходимостта от изпълнение на договора или извършване на действия по Ваше искане преди сключването на договора или Вашето съгласие.

Данните също така могат да бъдат обработвани и за маркетингови цели за нашите собствени услуги/продукти или такива на други компании, ако дадете съгласието си за това.

За да се изпълни правилно договорът, Вашите данни ще бъдат обработвани и за целите на фактурирането и финансовото отчитане. Задължени сме да направим това по силата на приложимото законодателство.

Моля, обърнете внимание, че предоставянето на личните Ви данни, като адрес, име и телефонен номер, е предпоставка за сключването и изпълнението на договора. Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Непредоставянето на лични данни може да означава, че даден договор не може да бъде сключен или изпълнен изцяло или частично.

КЪДЕ ПРЕХВЪРЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни могат да бъдат предадени на органи, с чиято помощ се предоставят услуги, по-специално фактуриране, т.е. на доставчици на платежни услуги и банки, куриерски услуги или други подобни. Това е необходимо, в частност, ако желаете да получите продукт, закупен от нашия уебсайт.

В допълнение, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на обработващо лице, като същевременно администраторът не възнамерява да прехвърля Вашите лични данни към трета държава.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето, необходимо за предоставяне на услугите, за срока на давност на исковете, за времето, необходимо за изпълнение на задълженията към съответните органи.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ?

Имате право да поискате от администратора на данни следното:

(а) достъп до личните Ви данни, т.е. по-специално да получите от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до тези данни и до следната информация:

- целите на обработката;

- съответните категории лични данни;

- информация за получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално на получатели в трети държави или международни организации;

- ако е възможно, планираният срок на съхранение на личните данни, а когато това не е възможно, критериите за определяне на този срок;

- информация за правото да се получи от администратора коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на лични данни, свързани със субекта на данните, както и и да се възрази срещу такава обработка;

- информация относно правото на подаване на жалба до надзорен орган;

- ако личните данни не са събрани от субекта на данните, всяка налична информация за техния произход;

- информация относно автоматизираното вземане на решения, включително профилиране, както е посочено в член 22, параграфи 1 и 4, и - поне в тези случаи - съответната информация относно условията на такова вземане на решения и значението и вероятното въздействие на такова обработване за субекта на данните.

б) коригиране на Вашите лични данни, т.е. коригиране на неточни данни или искане за попълване на непълни лични данни,

 1. изтриване на личните Ви данни (моля, имайте предвид, че в този случай вероятно ще трябва да прекратим сътрудничеството си и да изтрием профила ви),
 2. ограничаване на обработката на Вашите лични данни.
 3. ограничаване на обработката на Вашите лични данни.

Имате право да получите личните данни, които се отнасят до вас и които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и имате право да прехвърлите тези лични данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора (дружеството),

Имате право да възразите, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на данни, чието обработване е необходимо за целите на законните интереси на администратора или на трета страна,

Също така имате право да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни за целите на директен маркетинг, когато обработването е свързано с такъв директен маркетинг.

Доколкото обработката се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време (чрез изпращане на електронно изявление на имейл адрес ), като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието преди оттеглянето.

Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието може да се извърши само в случаите и само доколкото съгласието е основание за обработването на личните данни и няма други правни основания за обработването на вашите лични данни.

Имате право да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни,

Няма автоматизирано вземане на решения във връзка с Вашите данни.

КАКВО НЕ ВИ Е ПОЗВОЛЕНО ДА ПРАВИТЕ?

Не можете да предоставяте личните данни на каквито и да било други лица.
От вас се изисква да спазвате Закона за защита на личните данни.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Сигурността на личните данни е гарантирана от сигурна и стабилна система за защита на данните, използвана от Администратора.
Комуникацията с уебсайта е защитена чрез криптирана връзка със сертификат SSL. Личните данни са защитени срещу неоторизиран достъп и използване.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

 1. Уебсайтът не събира информация автоматично, с изключение на информацията, съдържаща се в "бисквитките".
 2. Бисквитките (т.нар. "бисквитки") са ИТ данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват на крайното устройство на потребителя на услугата и са предназначени за използването на уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който произхождат, времето, за което се съхраняват на вашето крайно устройство, и уникален номер.
 3. Операторът на услугата е този, който поставя и получава достъп до бисквитките на крайното устройство на потребителя на Уебсайта: „Jayden Carepromotion LLC“. Бисквитките могат да бъдат поставени на крайното ви устройство и от партньори на оператора на Уебсайта.
 4. Бисквитките се използват с цел:
  1. да се даде възможност за ползване на определени услуги, налични на уебсайта.
  2. да събираме статистически данни за начина, по който посетителите на уебсайта го използват, и да даваме възможност за подобряване на неговата структура и съдържание;
  3. адаптиране на съдържанието на страниците на уебсайта към предпочитанията на потребителя и оптимизиране на използването на уебсайтовете; по-специално тези файлове позволяват разпознаване на устройството на потребителя на уебсайта и подходящо показване на уебсайта, адаптирано към неговите индивидуални нужди;
 5. Уебсайтът използва два вида "бисквитки": "сесийни" (session cookies) и "постоянни" бисквитки (persistent cookies). "Сесийните" бисквитки са временни файлове, които се съхраняват на крайното устройство на потребителя, докато той напусне уебсайта или затвори софтуера (уеб браузъра). "Постоянните" бисквитки се съхраняват на крайното устройство на потребителя за времето, посочено в параметрите на "бисквитките", или докато бъдат изтрити от потребителя.
 6. В рамките на Услугата могат да се използват следните видове "бисквитки";
  1. "основни" бисквитки, които позволяват използването на определени услуги, налични на Уебсайта;
  2. "бисквитки за сигурност", които се използват например за откриването на злоупотреба с удостоверяване на автентичността на уебсайта;
  3. "бисквитки за ефективност", които позволяват събирането на информация за използването на страниците на уебсайта за статистически цели;
 7. В много случаи софтуерът за сърфиране в интернет (уеб браузър) позволява по подразбиране съхраняването на "бисквитки" на крайното устройство на потребителя. Потребителите на уебсайта могат да променят настройките си за бисквитките по всяко време. По-специално, тези настройки могат да бъдат променени, за да се блокира автоматичната обработка на бисквитки в настройките на уеб браузъра или да се получава информация всеки път, когато те се поставят на устройството на потребителя на Уебсайта. Подробна информация за възможностите и методите за работа с "бисквитките" можете да намерите в настройките на вашия софтуер (уеб браузър).
 8. Операторът на Уебсайта посочва, че ограниченията за използването на "бисквитки" могат да засегнат възможността за използване на определени услуги, налични на Уебсайта.
 9. Бисквитките, поставени в крайното устройство на ползвателя на услугата, могат да се използват и от партньори, които си сътрудничат с оператора на услугата.
 10. Използването на "бисквитки" може да доведе до профилиране, за да се адаптира съдържанието на уебсайта към предпочитанията на потребителя и да се оптимизира използването на уебсайтовете, но в това отношение не се извършва автоматизирано вземане на решения.
 11. За повече информация относно "бисквитките", моля, вижте раздела "Помощ" в менюто на браузъра, който използвате.